مبینا 1 سال قبل

سلام دراکومری سوراخ بین دهلیزی تشخیص داده شد وگفتندچون سوراخ لبه نداردبایدجراحی شودایاتنهاراه درمان جراحی است؟اگه درمانی انجام نشودمشکلی برای پیش میاید؟ IAS: there is secundum type IAS with significant left to right shunt ( size = 20 mm ,QP/QS =1.8- 1.9) anter inferior rim=12mm ‚posterior superior rim=5mm ‚antero superior rim= >10mm ,postero inferior rim = 4mm , superior rim =>10mm ,inferior rim = 4mm, & right to left shunt by contrast study. Conclusion: Normal LV size and systolic function .(LVEF= 55%). Moderate RV enlargement with normal function. Trivial TR ,PAP=40mmHg. Trivial MR. Large secondum type IAS with significant left to right shunt ( OP/0S =1.8-1.9,size about 20mm) with small posterior and inferior rim\\\'(non suitable case for device closer) No PAPVC Echocardi sports