سوین 3 هفته قبل

نوزادی 6 ماهه با وزن 6 کیلوگرم و اندازه ی vsd 6mm  و فشار ریوی 40mmhg  امکانش هست که با روش اینترونشن سوراخ قلبی بستهبشه.