شهرام 4 هفته قبل

متخصص قلب در سن ۱۹ سالگی پسرم برای ایشان تشخیص pda داده اند ،راجع این بیماری و راه درمان وآیا باید برای بستن سوراخ کاری کرد یا نا؟ اندازه را ۴ میلی متر نوشته اند