پرسش و پاسخدسته بندی: قلب کودک%da%a9%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%a7%da%a9%db%8c-%d9%88%da%af%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%82-%da%a9%d8%b1%d9%86%d8%b1%d9%88%db%8c
اسدی 4 هفته قبل

از سه ماهگی کاوازاکی شد که یکی از رگش گشاد شد که با مصر آسپرین ۱۰۰ وکلو پیدوگرل تا دوسالگی که تا به حال سه بار سی تی انژیو شده که بار اول سایز ۸ بوده وبار دوم ۵ شد وبار سوم ۶ شد که با تشخیص گفتن که اون رگ آهکی شده واز دو رگ دیگه به اون رک خون رسانی میشه  ولی گفتن باید انژیو گرافی باشه لطفا راهنمایی کنید ممنون دکتر