پرسش و پاسخ%d9%86%d8%a7%d8%b2%da%a9-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%82%d9%84%d8%a8-37-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c
سودابه 6 ماه قبل

دخترم 7سالش هست شیراز ازمایش داد تا دیواره قلبش نازک شده