پرسش و پاسخدسته بندی: قلب نوزادقلب پسرم سوراخ هستش بردمش پیش فوق تخصص و گفتش باید بره تهران عمل بشه .راستی شش ماهه