پرسش و پاسخدسته بندی: بیماری هاسوزش و درد قفسه سینه
اخترنوری 10 ماه قبل

من یک خانم تقریباً ۵۲ ساله ، دارای کم کاری تیروئید وارد دوره یائسگی شده ام. البته کم کاری تیروییدم با خوردن مرتب قرص
لووتیروکسین چند ساله کنترل می کنم مدتی چند بار شب به صورت ناگهانی در ناحیه قفسه سینه و پشت دچار یک گرگرفتگی آنی وشدید گرمایی در ناحیه قفسه سینه و پشت همراه با تلخ شدن دهان و درد در قفسه سینه به طرف شانه و بازوم
میشوم و حسابی اذیت می شما جناب دکتر وصال خواهشمندم علت و برای مداوای این مشکل راهنمایی بفرمایید… باسپاس فراوان از
جنابعالی