پرسش و پاسخدسته بندی: آنژیو گرافیسوزش و درد قفسه سینه
بهروز 1 سال قبل

سلام دو شب و دو روز هست که ناحیه سمت چپ سینه و همسان با آن ناحیه  چپ پشت هم تراز با ناحیه چپ سینه حالت سوزش دارد بنحوی که دست که میکشم بیشتر احساس میشود این سوزش تنها که شدت هم ندارد ناشی از چه میباشد؟ ضمنا سابقه دو بار آنژیو هم دارم در سالهای قبل و سن من هم ۵۰ سال و مرد هستم