پرسش و پاسخدسته بندی: بیماری هاسوزش و درد در ناحیه قفسه سینه
سعید نیکو 2 ماه قبل

با کم‌ترین فعالیت، دچار درد و سوزش در ناحیه قفسه سینه شده که با تنگی نفس و عرق در صورت همراه بوده و با نشستن یا دراز کشیدن، رفع می‌گردد.