پرسش و پاسخدسته بندی: آنژیوپلاستیسلام بنده یک بار در سال گذشته آنژیو کرده و سه عدد استنت در قلبم دارم ولی تا چهار ماه گذشته که دوباره انژیوکردم هیچ مشکلی نداشتم ولی طی دو روز گذشته هنگام راه رفتن و فعالیت معمولی دچار سوزش سینه می شوم