پرسش و پاسخدسته بندی: آنژیو گرافیسوال درمورد بستن ofo
محمدیوسفی 11 ماه قبل

باسلام.همسرمن دچارpfo میباشد وچون بوسیله اکومری لخته داخل قلب مشاهده شده، فعلا ازهپارین دربیمارستان استفاده میکند.اگر با تجویزداروهایی مثل وارفارین مرخص شود بعد جذب لخته باید به بستن pfo اقدام کنیم؟ اگرلخته هحوز وجود داشت چون خطر خرکت لخته و آمبولی ریه وcvaوجوددارد، چه اقدامی باید بکنیم؟ارادتمند: یوسفی کارشناس اتاق عمل