پرسش و پاسخدسته بندی: آنژیو گرافی%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8cvsd
علی 2 ماه قبل

روش بستن سوراخ بین بطنی چگونه هست ایادرکرمان اینجراحی انجاممیشه؟پسر۱۲ساله…