پرسش و پاسخدسته بندی: آنژیو گرافیسوال درباره جراحی vsd
علی 11 ماه قبل

روش بستن سوراخ بین بطنی چگونه هست ایادرکرمان اینجراحی انجاممیشه؟پسر۱۲ساله…