پرسش و پاسخدسته بندی: قلب کودک%d8%aa%d9%be%d8%b4-%d9%82%d9%84%d8%a8

پسر 9 ساله ای دارم چند روزه وهرروز به مدت5 پنج تپش قلب میگیره دستاش مورمور میشن نوارقلب وآزمایش خون داده نرمال بوده چکارکنم؟؟