پرسش و پاسخدسته بندی: آنژیوپلاستی%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%86%da%98%db%8c%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7
فاطمه یدملت 6 ماه قبل

با سلام پس از گذشت دوهفته از آنژیو پلاستی به فاصله ده سانت بالاتر از محل آنژیو به اندازه یک بادام در قسمت ساعد دچارتورم وتغییر رنگ شده.لطفا علتش و درمانش را بفرمایید