پرسش و پاسخدسته بندی: قلب کودکبیهوشی برای دندانپزشکی دختر 2.5 ساله نیاز است
پاکراد 4 روز قبل

در حالیکه   دختر 2.5 ساله ام   سه میل pda دارد و ماه بعد انژیو میشود، برای بیهوشی دندانپزشکی باید صبر کنیم بعد انژیو ، درمان دندانها انجام شود یا مانعی ندارد ؟
با سپاس